Weekly News

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt. BY OG BYGGERI

Nye initiativer i energispareindsatsen

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt var den 22. december med til at vedtage udmøntningen af den såkaldte energireserve på 208 mio. kr. Et af initiativerne handler om ”Et effektivt og fleksibelt energiforbrug i bygninger” og kommer til at udstikke linjerne frem til 2018 for både oplysningen om og udviklingen af energieffektive løsninger med fokus på den eksisterende boligmasse.

Vi skal også sikre os, at bygningerne kan indgå i et smart energisystem.

Den nye aftale hænger sammen med energiaftalen fra 2012. Dengang blev det besluttet at nedlægge Center for Energibesparelser og bruge en del af bevillingen, nemlig 60 mio. kr. per år, til fremme af energieffektivisering. Det blev samtidigt besluttet hvilke initiativer, der skulle gennemføres i perioden 2012-2015.

– For perioden 2016 og frem blev der besluttet, at aftaleparterne skulle opnå enighed om udmøntningen af disse midler inden udgangen af 2015. Det er den aftale, der blev indgået d. 22. december 2015, fortæller Lars Chr. Lilleholt.

Med aftalen blev det besluttet at bruge bevillingen på de områder, hvor den ville gøre mest gavn i forhold til det langsigtede energipolitiske mål om, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050.

Der var således enighed om at prioritere en indsats i forhold til den eksisterende bygningsmasse, fordi de eksisterende bygninger har lang levetid. Langt de fleste bygninger, der eksisterer i dag, vil således også være i brug i 2050. Det er baggrunden for initiativet ”Et effektivt og fleksibelt energiforbrug i bygninger.”

– Indsatsen i forhold til den eksisterende bygningsmasse følger det spor, der er lagt med ”Strategi for energirenovering af bygninger”, som den tidligere regering fremlagde i 2014. Alle initiativer i strategien er udrullet eller er ved at blive det, fortæller Lars Chr. Lilleholt, men fremhæver:

– Regeringen har ligeledes udstedt et nyt bygningsreglement, BR15, som træder i kraft senere i år, som bekendt. Der gennemføres samtidig en aktiv indsats for information af borgere om energi og energirenovering via Energistyrelsens hjemmeside, SparEnergi.dk, og vi har gennemført en stor indsats for at udbrede BedreBolig-ordningen i tæt samarbejde med interessenterne.

Danmark er allerede nået langt for at sikre, at de nye bygninger er meget energieffektive. På det område er vi blandt de førende i verden. Det afspejler sig også i kravene til energieffektivitet i nye bygninger, som indgår i bygningsreglementet. Denne indsats skal fastholdes er Lars Chr. Lilleholts holdning.

– Men frem mod 2050 kan vi se, at ca. 80-85 procent af energiforbruget til opvarmning i bygninger vil ske i de bygninger, der eksisterer i dag. Vi har derfor en meget stor udfordring med at videreføre energispareindsatsen i forhold til den eksisterende bygningsmasse, siger han, og peger på at mere end 80 procent af parcelhusarealet er opført før 1979, dvs. før bygningsreglementet for alvor indeholdt energikrav til nye bygninger.

– Mange af disse bygninger trænger til renovering, og i tilknytning til disse renoveringer vil der også blive gennemført energibesparelser over de næste mange år. Vi er langt fra at have realiseret potentialet for besparelser i bygningsmassen. Jeg er derfor optimistisk, når det kommer til at bevare momentum i energispareindsatsen.

Nogle af initiativerne i den nye aftale stod til at miste finansiering, men forlænges med den nye aftale. Det drejer sig blandt andet om Videncenter For Energibesparelser i Bygninger og Varmepumperejseholdet.

– Når vi har besluttet at forlænge en række af initiativerne, så skyldes det, at vi fortsat vurderer, at initiativerne er relevante, og at det derfor er den bedste måde at bruge pengene på. F.eks. har jeg noteret mig, at Dansk Byggeri og Dansk Industri ved mange lejligheder har givet udtryk for, at Videncenteret spiller en stor rolle for kompetenceudviklingen i virksomhederne, og vi har derfor forlænget bevillingen, fortæller Lars Chr. Lilleholt og fortsætter:

– Hvad angår varmepumper til private, så har vi fortsat en stor udfordring med udbredelsen af varmepumper i landområderne, hvor der ikke er fjernvarme og naturgasnet. Denne indsats skal også ses som en ekstra håndsrækning til de tyndt befolkede dele af landet, der i forvejen slås med en lang række særlige udfordringer.

Initiativet om ”Fremme af intelligente og energieffektive bygninger” er derimod et nyt initiativ. Det har til formål at støtte udbredelsen af smarte teknologier til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet.

– På længere sigt er det ikke tilstrækkeligt, at bygningerne bruger så lidt energi som muligt. Vi skal også sikre os, at bygningerne kan indgå i et smart energisystem, hvor der stilles krav om, at de kan udnytte fluktuationerne i energiforsyningen fra vindmøller og andre vedvarende energikilder. Det arbejde sætter vi for alvor fokus på med dette initiativ, afslutter Lars Chr. Lilleholt.

Fakta

Lars Chr. Lilleholt har været Energi-, Forsynings- og Klimaminister siden 28. juni 2015. Han er uddannet journalist og har siddet i Folketinget for Venstre siden 2001. Indtil han blev stemt ind i Folketinget var han ansat i Danske Fjernvarmeværkers Forening som informationsmedarbejder og –chef.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler