Weekly News

Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstitut. BY OG BYGGERI

Markedet er parat til nyt bygningsreglement

BR15 (Bygningsreglement 2015) er trådt i kraft, men mange bygherrer har allerede bygget efter kravene i et stykke tid, da markedet efterspørger energieffektive løsninger.

Energikravene i BR15 til nye bygninger svarer til niveauet i den frivillige lavenergiklasse 2015, der har eksisteret siden 2006.

Derfor lever en del nye bygninger allerede op til de nye krav, for markedet er ganske enkelt glade for de høje krav, fortæller Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstitut.

– Vi oplever, at mange bygherrer nærmest mener, at det er en fordel at ’overopfylde’ de gældende energikrav til nye byggerier, og de har valgt den frivillige lavenergiklasse. Det er en investeringssikkerhed, som tiltaler markedet. 2015-kravene har været opfyldt længe i mange nye byggerier, og i dag arbejder man med 2020-kravene, som allerede er kendte, men først bliver endeligt gældende i 2020, forklarer han.

Ifølge Thorkild Ærø er det i dag sådan, at eksempelvis inden for typehuse, er dem der lever op til 2015-kravene billigere, end dem som kun lever op til 2010-kravene.

Det skyldes markedsudviklingen, som gør, at systemleverancen og visse komponenter m.m. er billigere på grund af masseproduktionen – prisen tvinges simpelthen ned, siger han.

– Nyt i BR15 er kravene til bidraget fra vedvarende energi. Fremover skal der være et betydeligt bidrag fra vedvarende energi ved nybyggeri og efter omfattende renovering. Under de nye krav kan bidrag fra varmepumper, solceller og en eventuel vindmølle, men også fjernvarme, medregnes som bidrag fra vedvarende energi. Lokalt produceret elektricitet (solceller og vindmøller) er dog med et maksimum.

Ifølge Thorkild Ærø er det altså på energiområdet, at der sker de største ændringer i bygningsreglementet, både i forhold til nybyggeri og renovering.

– I det ny Bygningsreglement har man en større helhedstænkning i forhold til energirenovering end tidligere. Som supplement til kravene til de enkelte bygningsdele eller bygningskomponenter, er det nu muligt, hvis der er tale om større bygningsrenoveringer og flere bygningsdele, at arbejde med såkaldte energirenoveringsklasser.Her ser man på energiforbruget samlet set for hele bygningen i stedet for at stille krav til hver bygningsdel isoleret set, siger han.

Virksomhederne, entreprenørerne og andre, der er involverede i byggeriet er umiddelbart glade for det funktionsbaserede frem for det regelbaserede, mener Thorkild Ærø.

– Det er markedsorienteret, efterspørgselsdrevet og så skaber det udvikling. Det giver gode forudsætninger for at kunne bygge attraktive bygninger og boliger til fremtiden. De store ejendomsejere er ’drivere’ for markedsudviklingen. Markedet modnes, men der er stadigvæk behov for ny viden. Desuden er det også værd at være opmærksom på de fælleseuropæiske krav, påpeger han.

EU's bygningsdirektiv sætter de overordnede rammer for, hvordan medlemslandene skal implementer energikrav til nye og eksisterende bygninger. Desuden stiller EUs EcoDesign-direktiv direkte krav til de installationer, som benyttes i bygningerne. Reglerne i begge direktiver er afspejlet i det nye BR15.

Ifølge Thorkild Ærø, er der visse af de danske krav til installationer, der lempes en anelse, men det sker for at fremme det fælleseuropæiske marked.

– Danmark er jo også med til at forhandle om kravene, så det er generelt helt fint. Vi ser allerede, at der bygges efter 2020-kravene, men det er også helt nødvendigt, hvis vi skal nå målet om frihed for fossile brændsler i 2050 siger han.

Fakta

Det er den enkelte boligejers ansvar at sikre, at bygningen lever op til Bygningsreglementets krav. Men boligejeren kan altid selv vælge, hvordan byggeriet opføres eller bygges om – bare bygningen overholder reglementets minimumskrav.

Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger.

Læs mere på www.bygningsreglementet.dk eller Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside: www.sbi.dk

Del

Journalist

Jens Kisker

Andre artikler