Weekly News

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. MILJØ

En grøn Hovedstadsregion

Region Hovedstaden vil, både som en regional aktør og på sine hospitaler, gå forrest og investere i grøn vækst.

Vi bidrager til at skabe potentialer for grøn vækst på den internationale scene.

Grøn omstilling er et nøgleord for Region Hovedstaden, der i de kommende år sætter turbo på udviklingen af grønne løsninger. Tiltag, der er gode for miljøet og skaber jobs, vækst og øget livskvalitet.

Hovedstadsregionen er allerede en international styrkeposition inden for grøn omstilling, og målet er, at virksomheder og universiteter i regionen fortsat skal være førende i udviklingen af grønne løsninger. Rammen for de kommende års konkrete handlinger er en ambitiøs regional vækst- og udviklingsstrategi, som Region Hovedstadens politikere har vedtaget.

– Med den regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVus) får vi én samlet og klar plan for udviklingen af hovedstaden. Vi flyver højt med en vision om at være en grøn og innovativ metropolregion, som er båret af grøn, sund, smart og kreativ vækst. Men for at vi kan lykkes med de store visioner, skal vi også lykkes med de nære ting, som betyder noget i vores hverdag. F.eks. at der er rent vand i hanerne, og at byens legepladser er fri af jordforurening, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Et af målene er, at Region Hovedstaden i 2050 vil være verdens første metropolregion med et fossilfrit energi- og transportsystem.

– Det har jo ikke bare positiv betydning for klimaet, men er også med til at skabe nye arbejdspladser, når nye teknologier og processer bliver udviklet. Derfor er vi i Region Hovedstaden optaget af, både som en regional aktør og gennem vores hospitalsvirksomhed, at gå forrest og investere i et fossilfrit energi- og transportsystem, siger Sophie Hæstorp Andersen.

ReVUS’en indeholder derfor flere konkrete mål og investeringer med et grønt fokus, som eksempelvis investeringer i supercykelstier, busser og en letbanelinje, der gør det nemt at komme til og fra arbejde fra den ene kommune til den anden. Desuden oprensning af jordforurening, sikring af grundvandet og CO2 reduktion, der skal gøre regionen til et endnu grønnere og mere attraktivt sted at bo og leve i.

– Region Hovedstaden anvender årligt omkring 140 millioner kroner på at sikre ren jord, rent vand og råstoffer til hovedstadsregionen. Ren jord og rent vand er med til at skabe en grøn region med gode livsvilkår for borgerne, fortæller regionsformanden.

Men der arbejdes også intensivt på energi- og ressourceeffektivisering på regionens hospitaler.

– Region Hovedstaden vil gå foran med vores hospitalsvirksomhed og bidrage til den grønne omstilling. Der er derfor lavet en strategi for at nedbringe CO2-udledning fra regionens hospitaler og virksomheder, der hvor muligheden er størst, nemlig inden for energi, transport og affaldsressourcer.

– Vi afprøver nye grønne tekniker og løsninger og bidrager til at skabe potentialer for grøn vækst på den internationale scene – samtidig med at vi at bidrager til en grønnere og sundere region, der er attraktiv at bo i for regionens borgere, skaber arbejdskraft og investeringer samt tiltrækker turister, tilføjer Sophie Hæstorp Andersen.

Et eksempel er Hvidovre Hospital, der i øjeblikket bliver både moderniseret og udbygget. I mange af projekterne indarbejder man klimarigtige tiltag. Det betyder blandt andet, at man snart vil kunne tænde for et af Danmarks største solcelleanlæg, som kommer til at producere CO2-fri el til hospitalet. I det store hospitalskøkken vil kartoffelskræller, madrester og andet organisk affald snart blive kørt til biogasproduktion i stedet for at blive kørt væk sammen med det øvrige restaffald.

På Herlev Hospital har man i samarbejde med Grundfos BioBooster A/S fået etableret et avanceret spildevandsrensningsanlæg, der er i stand til at rense spildevandet for medicinrester. Mange medicinrester nedbrydes ikke ved den almindelige spildevandsbehandling, der foretages i de eksisterende offentlige spildevandsrensningsanlæg, og en række stoffer, ikke mindst antibiotika, er problematiske at få ud i vandmiljøet.

Det nye renseanlæg har gjort Herlev Hospital i stand til, som det første i landet, at fjerne medicinrester fra sit spildevand. Men flere kommuner i hovedstadsområdet er ifølge Ingeniøren på vej med lignende projekter. Samtidig planlægger 10 ud af de 14 største af de sygehusbyggerier, der er i gang i disse år, at rense deres spildevand ud over de krav, som gælder i dag.

– Der er mange gode eksempler på offentlig-privat innovativt samarbejde, og på rejsen hen mod en grønnere metropol er vi nødt til at samarbejde endnu mere mellem kommuner, regioner, erhvervsliv og uddannelsessteder. På den måde bliver vi hele tiden klogere, og det gavner både miljøet i regionen, i hele landet og skaber vækst i Danmarks eksport af grønne løsninger, siger regionsrådsformanden.

Fakta

Sophie Hæstorp Andersen, født 1974 og uddannet cand. scient.pol (KU). Socialdemokrat og formand i Region Hovedstaden fra 1. januar 2014. Før da var hun blandt andet Sundhedsordfører (S) samt formand for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Hun er bosat med mand og to børn på Vesterbro.

Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler